Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm Cộng Tu Trực Tuyến Tại Tịnh Thất Quan Âm
Cộng tu trực tuyến với đại chúng tại Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm trực tuyến tại nhà Xem đĩa phát lại mới nhất của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổng hợp các bài giảng MP3 của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp các âm điệu niệm Phật của ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổng hợp tất cả đĩa giảng của ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tiêu Đề Nghe MP3 Download MP3
00.THẦY NIỆM PHẬT CHẬM CÙNG ĐẠI CHÚNG
MP3
01.THẦY NIỆM PHẬT NHANH
MP3
02.THẦY NIỆM PHẬT CHẬM
MP3
03.THẦY  NIỆM PHẬT TỪ CHẬM ĐẾN NHANH MP3
04.THẦY NIỆM PHẬT HỘ NIỆM CÓ KHOẢN CÁCH KHÔNG CÓ ĐẠI CHÚNG MP3
05.THẦY NIỆM PHẬT HỘ NIỆM CÓ KHOẢN CÁCH CÓ ĐẠI CHÚNG NIỆM THEO MP3
06.THẦY NIỆM PHẬT KINH HÀNH MP3
07.THẦY  VỪA NIỆM PHẬT VÀ LẠY PHẬT MP3
08.THẦY NIỆM PHẬT ĐỊA CHUNG CÙNG ĐẠI CHÚNG MP3
09.NHẠC NIỆM PHẬT GIA ĐÌNH CHÂU THANH - NGỌC HUYỀN CHÂU MP3